نشانگر پوسیدگی مروابن Caries Detector Dye Morvabon

  • شناساگر تشخیص پوسیدگی دندان
  • تشخیص عاج پوسیدگی برای آماده سازی حفره
  • حذف بهینه عاج پوسیدگی عفونی
  • حفظ بهینه عاج سالم و قابل معدنی شدن مجدد،
  • جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب تصادفی پالپ
  • هر بسته حاوی یک سرنگ 3 میلی لیتری
  • ساخت کشور ایران

۲۵۰.۰۰۰ تومان

شناساگر پوسیدگی مروابن چیست؟

دندانپزشـک، گاهـى اوقـات ممکـن اسـت در تشـخیص پوسـیدگى با مشـکلاتى مواجـه شـود. شناسـاگر پوسـیدگى، تـا حـدى ایـن اطمینـان را از محل پوسـیدگى میدهد که به دندانپزشک در برداشت موثر عاج پوسیده کمک میکند. شناسـاگر پوسـیدگى کمـک بسـیار خوبـى در دندانپزشـکى محافظه کارانه اسـت. ایـن محصـول بـه حفـارى لایـه عـاج پوسـیدگى زدایـى شـده و عفونـى شـده خارجـى کمـک مـى کنـد و امـکان حـذف بهینـه پوسـیدگى را فراهـم مـى کند. همچنیـن از بـه حداقـل رسـاندن حـذف عـاج سـالم و عـاج قابـل مینـرال شـدن مجـدد (رمینرالایزبـل) کمـک مـى کنـد که باعـث محافظـت عاج، سـلامت پالپ و در نتیجه حفظ حداکثرى بافت سالم مى شود. عـاج پوسـیده از دو لایـه تشـکیل شـده اسـت. لایـه بیرونـى دیکلسـیفاى شـده و آغشسـته بـه باکتـرى اسـت. ایـن لایـه قابـل رمینرالیزاسـیون نیسـت و بایـد برداشـته شـود. در عیـن حـال، لایـه داخلـى فقـط تـا حـدى دیکلسـیفاى شـده و عفونـى نشـده اسـت. ایـن لایه هنوز قابل معدنی شدن مجدد است و باید تا حد امکان حفظ شود. 

هشدارهای در رابطه با شناساگر پوسیدگی مروابن

۱. از تمـاس محصـول بـا پوسـت یـا وارد شـدن به چشـم جلوگیـرى کنیـد. در صورت ورود محصـول بـه چشـم: فـوراً چشـم را بـا مقـدار زیـادى آب بشـویید و بـا پزشک مشورت کنید.
۲. در صـورت تمـاس محصـول بـا پوسـت: فـوراً آن را بـا پنبـه مرطـوب شـده با الکل یا گاز پاك کنید و با مقدار زیادى آب بشویید.
۳. در صـورت تمـاس محصـول بـا غشـاى مخاطـى بلافاصلـه آن را بـا پنبـه مرطوب شده با الکل یا گاز پاك کنید و با مقدار زیادى آب بشویید.
۴. هنگام استفاده از محصول براى جلوگیرى از بلع احتیاط کنید.

۵. بــراى جلوگیــرى از آلودگــى متقاطــع از یــک بــرس یکبــار مصــرف بــراى بیماران مختلف استفاده نکنید. پس از استفاده برس را دور بیندازید.
۶. هنگام اسـتفاده از محصول دسـتکش بپوشید یا اقدامات احتیاطى مناسـب را انجام دهید.
۷. محصـول را مسـتقیما از سـرنگ روى حفـره پوسـیدگى تزریـق نکـرده و قرار ندهید و حتما براى دقت کار از برس استفاده کنید.

روش توصیه شده براى برداشتن عاج پوسیدگى 

فقـط بافـت رنـگ پذیـر غیر حسـاس بایـد برداشـته شـود، بـا احتیـاط از برداشـت بافت حساس غیر قابل لک خوددارى شود. بـراى برداشـتن عـاج پوسـیدگى بایـد از یک ابزار چرخشـى با سـرعت کم اسـتفاده شـود زیـرا گرمـاى اصطـکاك ایجـاد شـده توسـط ابـزارى با سـرعت بـالا ممکن است حتى قبل از رسیدن به بافت حساس بدون رنگ احساس درد کند.

روش آماده سازى حفره با استفاده از محصول 

این محصول به دو صورت قابل استفاده است :

۱. محصـول قبـل از بـاز کـردن حفـره روى ناحیـه حفـره اعمال مى شـود. ایـن روش بـراى یـک حفـره بـاز کـم عمـق پیشـنهاد مـى‌شـود زیـرا آشـکار شـدن زودتـر میناى آزاد ضعیف شده ممکن است باز شدن حفره را تسهیل کند.

۲. ایـن محصـول بـراى نشـان دادن باقیمانـده عـاج پوسـیدگى خارجـى پـس از بـاز کـردن حفـره و برداشـتن عـاج تغییـر رنـگ داده و نـرم شـده اسـتفاده مى شـود. این روش بـراى یـک حفـره عمیق بـا مقدار زیادى عاج پوسـیدگى پیشـنهاد مى شـود.

اقدامات احتیاطی در رابطه با شناساگر پوسیدگی مروابن

۱. استفاده از این محصول توسط متخصص دندانپزشکى مجاز است.
۲. کنترل رطوبت و آلودگى را با استفاده از رابردم فراهم کنید.
۳. محصول را با مواد دندانى دیگر مخلوط نکنید.
۴. از محصول براى اهدافى غیر از موارد ذکر شده استفاده نکنید.
۵. محصول باید تا تاریخ انقضاى درج شده روى بسته بندى استفاده شود.
۶. محصـول بایـد در زمانـى کـه اسـتفاده نمـى شـود در دمـاى ۵-۲۵ درجـه سانتیگراد در بسته بندى اصلى نگهدارى شود.
دور از گرماى شدید یا نور مستقیم خورشید نگهدارى شود.

0 نقد و بررسی
0
0
0
0
0

نقد و بررسی‌ها

پاکسازی فیلتر

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نشانگر پوسیدگی مروابن Caries Detector Dye Morvabon”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *