گوتا پرکا و کن کاغذی

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

15 / 4%
15 / 6%
15-40 -4%
15-40 / 6%
20 / 4%
20 / 6%
25 / 4%
25 / 6%
30 / 4%
30 / 6%
35 / 4%
35 / 6%
40 / 4%
40 / 6%

کن کاغذی متا Meta Biomed Paper Points

۲۴۵.۰۰۰ تومان
15 / 4%
15 / 6%
15-40 / 4%
15-40 / 6%
20 / 4%
20 / 6%
25 / 4%
25 / 6%
30 / 4%
30 / 6%
35 / 4%
35 / 6%
40 / 4%
40 / 6%
45 / 4%
45 / 6%
45-80 / 4%
45-80 / 6%

گوتا پرکا درصدی پروفا Profa Gutta Percha

۲۳۵.۰۰۰ تومان
15 / 4%
15 / 6%
15-40 / 4%
15-40 / 6%
20 / 4%
20 / 6%
25 / 4%
25 / 6%
30 / 4%
30 / 6%
35 / 4%
35 / 6%
40 / 4%
40 / 6%

گوتا پرکا درصدی سپاکو Sepaco Gutta Percha

۲۴۵.۰۰۰ تومان